| کوه را می‌توان پنهان کرد؛ اما عشق را نمی‌توان. تمامِ آسمان، زیرِ تکه ابری پوشانده می‌شود؛ امّا هیچ جمله‌یی از دفترِ عشق، پوشاندنی و پنهان‌کردنی نیست.| نادر ابراهیمی ، آتش بدون دود


میگم: اونا عاشق نیستن. نمی‌فهمن نمیشه نگفت. نمیشه داد نزد ، جار نزد. (راستی هنوز نمی‌دونم چرا جار نمی‌زنیم؟) ولی من اگه جار نزنم هم بهت میگم. اگه نشنوم دلم می‌گیره. تکراری؟ احمقانه‌ست! مگه میشه؟