تقلا میکنم. برای برگشتن به نقطه ای که همه چیز رو رها کردم. رفتم. برگشتن به نقطه های قبلی همیشه سخت تره. سخت تر از بار اول. من؟ سختیش رو می پذیرم.